Υπηρεσίες

ΕΡΕΥΝΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Οικονομοτεχνική μελέτη
 • Τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποίηση
 • Νομοθετικό πλαίσιο

ΜΕΛΕΤΗ

 • Μελέτη λειτουργίας
 • Σχεδιασμός συστημάτων
 • Μελέτη κατασκευής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 • Κατασκευή κτιριακής εγκατάστασης
 • Κατασκευή υποσυστημάτων
 • Εγκτάσταση υποσυστημάτων

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Οικοδομικές άδειες
 • Άδειες λειτουργίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 • Επενδυτικά προγράμματα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Έλεγχος-δοκιμές καλής λειτουργίας
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Τμήμα SERVICE
 • Ανταλλακτικά-Αναλώσιμα
 • Αναβάθμιση-Εξυγχρονισμός
 • Εγγύηση-πιστοποητικά


επιστροφή