συστήματα βιομάζας, παραγωγής ατμού και υπέρθερμου νερού